پردازش اطلاعات در دوره های مختلف رشد

۱۳۹۸/۹/۵ ۱۸:۵۵:۴۱By |روانشناسی شناختی|

آدمی از لحظه تولد، پیوسته با عوامل خارجی دیداری و شنیداری احاطه می شود، و به تدریج كه رشد می كند، نسبت به تک تک آن ها شناخت پیدا می [...]