پردازش اطلاعات در دوره های مختلف رشد

2019-11-26T22:25:41+03:30By |روانشناسی شناختی|

آدمی از لحظه تولد، پیوسته با عوامل خارجی دیداری و شنیداری احاطه می شود، و به تدریج كه رشد می كند، نسبت به تک تک آن ها شناخت پیدا می كند. این شناخت صرفاً دانستن نیست، بلكه اطلاعات پاره پاره را باهم در می آمیزد، آن ها را یک پارچه و سازماندهی می كند و به [...]