گشتالت درمانی و درمان گشتالتی

۱۳۹۹/۴/۳۰ ۱۸:۳۷:۲۲By |درمان های روانشناسی|

گشتالت درمانی گشتالت درمانی ، بر افكار و احساسات و برداشت فرد از دنیا در زمان حال، تمركز دارد و به گذشته فرد توجهی ندارد. در این روش بیش از [...]