طرح واره درمانی محرومیت هیجانی

۱۳۹۸/۸/۸ ۱۹:۵۸:۱۰By |درمان های روانشناسی|

محرومیت هیجانی (Emotional deprivation) مثل این است که در زندگی به دنبال گمشده ای می گردید. نوعی احساس پوچی و معنا باختگی، دامن گیر شما می شود. شاید بهترین تصویر [...]