پروپرانولول

۱۳۹۹/۶/۳۱ ۸:۴۰:۵۱By |داروهای روانپزشکی|

پروپرانولول پروپرانولول در طبقه ای از داروها که مسدودکننده های بتا نامیده می شوند، قرار می گیرد. مسدودکننده های بتا، قلب و جریان گردش خون (خونی که در شریان ها [...]