گناه های نابخشودنی حافظه

۱۳۹۸/۹/۱۲ ۲۱:۰۲:۰۱By |روانشناسی شناختی|

هر کاری که در طول روز انجام می دهیم، می توانیم بگوییم که حافظه ی ما در آن دخیل است. کارکرد حافظه، در زندگی ما بسیار فراگیر و گسترده است [...]