شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

بهره وری کارکنان

2020-01-01T02:20:27+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

يكی از مهم ترين اهداف در هر سازمان، ارتقاء سطح بهره وری آن است و با توجه به اينكه انسان در ايجاد بهره وری نقشی محوری دارد، درخواست های او در سازمان، اثری كليدی به جا می گذارد. تلاش بشر همواره در راستای ایجاد امکانات بهبود زندگی، بهره مندی از شرایط عادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر [...]

مدیریت عملکرد (افزایش بهره وری)

2020-01-02T20:30:03+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

هدف از تاسيس هر موسسه، سازمان يا شركت تجاری، كسب سود و تداوم حيات آن می باشد. برای رسیدن به اين هدف، سازمان ها تلاش می كنند تا با افزايش بهره وری عوامل توليد، هزينه های خود را كاهش داده و بر سود خود بيفزايند. در جهان رقابتی امروز که بهره وری در همه زمینه ها [...]