تحصیلات

دانشجوی دکترای تخصصی گفتاردرمانی _ دانشگاه علوم پزشکی ایران (رتبه ۳ کنکور دکترا)

موضوع پایان نامه: بررسی رابطه روند پیشروی بیماری پارکینسون و عملکرد شناختی، زبانی و گفتاری

کارشناس ارشد: گفتاردرمانی _ دانشگاه علوم پزشکی تهران (رتبه ۱ کنکور کارشناسی ارشد)

موضوع پایان نامه: مقایسه فراوانی ناروانی در کلمات و نا کلمات در بزرگساالن لکنتی و غیر لکنتی فارسی

کارشناس گفتاردرمانی – دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشکده توانبخشی

مدرس واحدهای تخصصی دپارتمان گفتاردرمانی

سرپرست بالینی کلینیک ها و بیمارستان های وابسته دانشگاه علوم پزشکی ایران

دستیار پژوهشی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دپارتمان گفتاردرمانی

سرپرست بالینی کلینیک ها و بیمارستان های وابسته دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

دستیار آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

درمانگر بیمارستان مهر

دوره های گذرانده شده

کارگاه بازی درمانی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – سال  ۸۸

کارگاه های آموزش بالینی – دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارگاه مقاله نویسی – دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری جلسات – Journal Club دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری جلسات – morning دانشگاه علوم پزشکی ایران

انتشار مقالات

  1. Mozafar Zangeneh A & Ferdowsi S. Comparison of morphosyntatic abilities in normal and

Down ‘s syndrome children. Applied psychology: 2013. 2. Mozafar Zangeneh A, Pooladi Sh, Mahmoudi Bakhtiari B, Haghani H. Semantic influence on stuttering occurrence in adults who stutter and who do not stutter. Journal of Rehabilitation

Medicine:2013: 2(3(: 31-38.