دوره تخصصی تکنیک هایمهارتهای ده گانه زندگی

دوره کوتاه مدت :

مدت برگزاری کارگاه دوروزه (هشت ساعت)

زمان برگزاری پنج شنبه و‌جمعهده صبح تا دو بعد از ظهر

هزینه دوره یک میلیون و دویست هزار تومان

❇️❇️❇️

دوره بلند مدت :

مدت برگزاری کارگاه هشت جلسه ای

زمان برگزاری شنبه ها:یازده و نیم صبح تا یک بعدازظهر

زمان هر جلسه: نود دقیقه

هزینه هر جلسه نود دقیقه: سیصدهزارتومان

ویژگی دوره : آموزش.تعامل.بارش فکری.ایفای نقش

مدرس : دکتر محمدمهدی ماجدی روانشناس بالینی و تراپیست

رزرو وقت از طریق تماس با شماره های: ۰۹۳۵۶۵۶۷۳۲۹  – ۰۲۱۸۸۳۷۸۷۵۳

دوره تخصصی تکنیک های  سلف کوچینگ (خودمربی گری) (توانمندسازی برای تصمیم گیری و تحقق هدفها در حوزه های مختلف زندگی)

دوره کوتاه مدت :

مدت برگزاری کارگاه دوروزه (هشت ساعت)

زمان برگزاری پنج شنبه و‌جمعه ده صبح تا دو بعد از ظهر
هزینه دوره یک میلیون و دویست هزار تومان

❇️❇️❇️

دوره بلند مدت :

مدت برگزاری کارگاه هشت جلسه ای
زمان برگزاری یکشنبه هایازده و نیم صبح تا یک بعدازظهر
زمان هر جلسه: نود دقیقه

هزینه هر جلسه نوددقیقه: سیصدهزارتومان
ویژگی دوره: آموزش، تعامل، بارش فکری، ایفای نقش
مدرس : دکتر محمدمهدی ماجدی روانشناس بالینی و تراپیست

رزرو وقت از طریق تماس با شماره های: ۰۹۳۵۶۵۶۷۳۲۹  – ۰۲۱۸۸۳۷۸۷۵۳