دکتر مونا فلسفی – روانشناس کودک

تحصیلات

دکتری : دانشجوی دکتری سلامت روان – دانشگاه بین المللی آزاد کیش

کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد رودهن

کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

فعالیت حرفه ای

 • روانشناس مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی اکسیر، بازی درمانگر و درمانگر شناختی رفتاری
 • روانشناس مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی ویان، بازی درمانگر و درمانگر شناختی رفتاری

انتشارات

 • مقایسه طرح واره های ناسازگار، اختالالت شخصیت با صمیمت اجتماعی نوجوانان بی سرپرست و عادی
 • The Effect of Participating in Communi Cation skills workshop on
  the Material Satisfaction, Journal of Psychology & BEHAV IORAL
  STUDIES.
 • A COMPARISON OF MALADAPTIVE SCHEMAS ,
  PERSONALITY DISORDERS , AND SOCIAL INTIMACY OF
  ORGANS AND NORMAL Adolescents.

کارگاه های آموزش

 • دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری، دکتر کارینه
  طهماسیان
 • کارگاه آموزشی مصاحبه تشخیصی، دکتر مجید محمود علیلو
 • کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری حمله پینک و آگورافوبیا، دکتر لادن فتی
 • درمان شناختی رفتاری مبتنی بر حضور ذهن برای پیشگیری از عود افسردگی دکتر، پروانه محمدخانی
 • کارگاه آمورشی اجرا، نمره گذاری و تفسیر ۲-MMPI، دکتر مجید یعقوبی
 • کاربرد مهارت های ارتباطی پایه در مقاالت زوج و خانواده، دکتر ناصر صبحی
  قراملکی
 • مشاوره پیش از ازدواج، دکتر اشرف سادات موسوی
 • درمان شناختی رفتاری برای مشکالت جنسی، دکتر حسین کاویانی
 • شناخت درمانی کودکان، دکتر کارینه طهماسیان
 • مداخله در بی وفایی ها و خیانت های زناشویی، دکتر مجید محمود علیلو
 • درمان شناختی- رفتاری وسواس کودکان، دکتر کارینه طهماسیان
 • درمان شناختی رفتاری برای افسردگی، دکتر حسین کاویانی
 • گواهی دوره ۱۰۰ ساعته CBT، دکتر حسن حمیدپور
 • زوج درمانی شناختی – رفتاری، دکتر پروانه محمدخانی
 • گواهی دوره ۲۲ ساعته آموزش مهارت های زندگی به کودکان، دکتر کارینه
  طهماسیان
 • گواهی دوره ۱۰۰ ساعته طرحواره درمانی، دکتر حسن حمید پور
 • گواهی دوره ۵۰ ساعته زوج درمانی مدل طرحواره محور، دکتر حسن حمید پور
 • کارگاه آموزشی فرزند پروری اختالالت اضطرابی کودکان، دکتر کارینه طهماسیان
 • کارگاه خلع سالح درمان خود شیفته، دکتر حسن حمیدپور
 • مداخالت شناختی رفتاری در کمال زدگی، دکتر الدن فتی
 • گواهی دوره سوپرریژن ۱۰۰ ساعته با رویکرد CBT، دکتر حسن حمیدپور
 • درمان شناختی رفتاری وسواس، دکتر الدن فتی
 • درمان شناختی رفتاری اضطراب کودکان، دکتر کارینه طهماسیان
 • مداخله در بحران خودکشی، دکتر محمد پور شریفی
 • دوره ی نظری پایه در آموزش تئوری انتخاب در موسسه ویلیام گالسر ایران واقعیت درمانی، دکتر علی صاحبی