زهره سجودی   روانشناس زوج درمانگر

تحصیلات:

کارشناسی ارشد: خانواده و زوج درمانی دانشگاه گوئلف کانادا

کارشناسی: علوم شناختی دانشگاه تورنتو کانادا

کارشناسی: روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

فعالیت حرفه ای:

درمانگر در کلینیک زوج و خانواده دانشگاه گوئلف کانادا

درمانگر در کلینیک KW کیچنر کانادا

سابقه ی پژوهش:

۱. دانشگاه تورنتو

    نام پروژه: Peace Building Citizenship

۲. دانشگاه تورنتو

   نام پروژه: Interpersonal Attraction

۳. دانشگاه تورنتو

   نام پروژه: Vocabulary Development in ESL Students

انتشارات:

پرل برمن، سوزان شاپلند، زینب کمالی، سمیه قیاسی، عاطفه زریابی، زهره سجودی. ۱۳۹۴. تمرین‌های مصاحبه و تشخیص بالینی: برای روانشناسان و مشاوران. کتاب ارجمند,ارجمند

Aghaei, A. S., Donmez, B., Liu, C. C., He, D., Liu, G., Plataniotis, K. N., … & Sojoudi, Z. (2016). Smart driver monitoring: when signal processing meets human factors: in the driver’s seat. IEEE Signal

Processing Magazine, ۳۳(۶), ۳۵-۴۸.

افتخارات:

University of Toronto Excellence Award

Dean’s List Scholar at the University of Toronto