بنفشه فیروزآبادی – نوروتراپیست

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد:  روانشناسی عمومی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • کارشناسی:  روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه شهید بهشتی

فعالیت های حرفه ای

 • خدمات روانشناختي مركز مشاوره دانشگاه سال 1385
 • مشاوره فردی، مركز مشاوره شهرداری منطقه 6 1386 – 1389.
 • نوروتراپيست و مشاوره کودک و نوجوان، کلينيک اتيه
 • نوروتراپيست و مشاوره کودک و نوجوان مرکز توانبخشی سرو و
 • نوروتراپيست و مشاوره کودک و نوجوان مرکز مشاوره اکسير 1390- 1393

انتشارات

 •  بررسي سبك دلبستگي زوجين در حال طلاق، دانشگاه شهيد بهشتی، دكتر مظاهری، بنفشه حسينی فيروزآبادی
 • بررسی رابطه بين رضايتمندی شغلی و رضايتمندی زناشويی زنان و مردان معلم، دانشگاه علوم و تحقيقات تهران دكتر خلعتبری بنفشه حسينی فيروزآبادی
 • مشكلات اضطرابی كودكان و نوجوانان: سوء استفاده جنسی و اختلال هراس اجتماعی در كودكان كار و خيابان،  همايش ملی مشكلات اضطرابی كودكان و نوجوانان، بنفشه حسينی فيروزآبادی
 • حرمت نفس و اضطراب كودكان و نوجوانان دارای همشير با معلوليت جسمی و ذهنی، همايش ملی مشكلات اضطرابی كودكان و نوجوانان بنفشه حسينی فيروزآبادی

کارگاه های آموزشی

 • هنر و ارتباطات دانشگاه علوم تحقيقات تهران 1385
 • ازدواج موفق، دانشگاه شهيد بهشتی 1385
 • بهداشت روانی، دانشگاه علم و صنعت 1385
 • مشكلات اجتماع محور، دانشگاه شهيد بهشتی، 1386
  مديريت زمان، دانشگاه شهيد بهشتی، 1386
 • مهارتهای شغلی، دانشگاه شهيد بهشتی، 1387
 • نوروفيدبک، کلينيک پارند، 1390
 • اصول و مبانی رفتار درمانی شناختی بزرگسال، انجمن روانشناسی ايران 1391
 • اصول و مبانی رفتار درمانی شناختی کودک،  انجمن روان شناسی کودک، 1392
 • بازی درمانی، انجمن روان شناسی کودک، 1392
  اختلالات روانی کودک و نوجوان، تشخیص و ارزيابی، 1393

دانلود رزومه کامل بنفشه فیروزآبادی