مرکز بازی درمانی 

بازی درمانی در مرکز مشاوره اکسیر ، ارائه بهترین بازی های مناسب درمان اختلالات کودکان مانند : افسردگی ، بیش فعالی ، پرخاشگری می شود .