زهرا مختاری – کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

تحصیلات

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

شماره نظام روانشناسی: ۲۵۰۹۹

شماره پروانه روانشناسی: ۱۳۷۱۵۱۷

دوره های آموزشی

کارگاه درمان شناختی رفتاری –  CBT

کارگاه آموزشی اصول مصاحبه و تشخیص

کارگاه جامع تربیت درمانگر شناختی- رفتاری – CBT

کارگاه آموزشی قصه درمانی

کارگاه آموزشی آسیب شناسی روانی براساس Dsm5

کارگاه آموزشی روان درمانی با تمرکز بر ساماندهی نظام هیجانی

کارگاه آموزشی روان درمانی با تمرکز بر ساماندهی نظام انگیزشی

کارگاه آموزشی طرحواره درمانی

کارگاه آموزشی کاربرد فنون فرافکنی و تعبیر رویا در روان درمانی

سوابق شغلی و فعالیت حرفه ای

 مرکزمشاوره و روانشناسی اکسیر

روان درمانگر با رویکرد رفتار درمانی شناختی CBT و طرحواره درمانی

فعالیت در زمینه :

مشاوره فردی

مشاوره رابطه

زوج درمانی

مشاوره در زمینه اضطراب، افسردگی، وسواس و سایر اختلالات

درمان گروهی

برگزار کننده کارگاه های روانشناسی ( در زمینه اضطراب افسردگی- روابط میان فردی- خانواده و فرزندپروری)