تکنیک های گوش دادن فعال و موثر

2019-05-04T23:20:18+04:30By |موفقیت|

همه ما افرادی را می شناسیم که بسیار گرم و جذاب صحبت می کنند ولی علاقه شخصی و درونی بیشتر ما به افراد و دوستانی است که شنوای صحبت ها و درد دل هایمان هستند. بنابراین برای تقویت مغناطیس درونی و تبدیل شدن به یک سخنران حرفه ای می بایست مهارت شنیدن موثر را فرا بگیریم. [...]