کنترل رفتار خود

۱۳۹۸/۷/۱۷ ۱۱:۰۷:۰۱By |روان‌شناسی فردی|

وقتی می گوییم كسی بر رفتار خود كنترل ندارد، یک معنی آن این است كه او نمی تواند به میل خود رفتار كند؛ این گونه كنترل كردن را می توان [...]