تخلیه خشم همسر بدون جنگ و ستیز

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۲:۲۵:۰۴By |عشق، جوانان و ازدواج|

تخلیه خشم برای تخلیه خشم و یا آنکه خشمی ابراز شود وجود یک نفر کافی است. اما برای آنکه ستیز و مشاجره برپاشود، دو نفر باید درگیر شوند. روانشناسان متوجه [...]