عاقبت اختلال بیش فعالی در بزرگسالی

2020-06-14T15:35:40+04:30By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

سال ها چنین تصور می شد که کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه این اختلال را با گذشت از مراحل بلوغ، پشت سر می گذارند. در گذشته عقیده بر این بود که رفتارهای همراه با اختلال کمبود توجه در طول دوران نوجوانی کاهش می یابد و عاقبت، در دوران بزرگسالی، بطور کامل ناپدید می شود. تحقیقات [...]