تاثیر کتامین در درمان هراس اجتماعی

۱۳۹۸/۳/۱۵ ۱۸:۳۶:۳۶By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

در اختلال اضطراب اجتماعی (هراس اجتماعی) فرد از تعامل ها و موقعیت های اجتماعی ای که در آن ها احتمال مورد مشاهده قرار گرفتن وجود دارد بیمناک، نگران یا گریزان [...]