تاثیر کتامین در درمان هراس اجتماعی

2019-06-05T23:06:36+04:30By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

در اختلال اضطراب اجتماعی (هراس اجتماعی) فرد از تعامل ها و موقعیت های اجتماعی ای که در آن ها احتمال مورد مشاهده قرار گرفتن وجود دارد بیمناک، نگران یا گریزان است. این موارد انواع تعامل های اجتماعی را در بر می گیرد: مثل ملاقات با افراد نا آشنا، موقعیت هایی که فرد هنگام خوردن یا آشامیدن [...]