اثر تماشاگری و کاهش مسئولیت

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۷:۵۵:۴۷By |روان‌شناسی اجتماعی|

عبارت «اثر تماشاگری» به این پدیده گفته می‌شود که هر چه تعداد حاضران یک صحنه بیشتر باشد، احتمال کمک آن‌ها به فردی که پریشان و نیازمند کمک است کمتر خواهد [...]