مرکز کاردرمانی ذهنی

2019-09-21T14:58:37+04:30By |مراکز روانشناسی تهران|

مرکز کاردرمانی ذهنی کار درمانی ذهنی به تقویت مهارت های شناختی مانند توجه، حافظه، ادراک، تفکر انتزاعی، حل مسأله، دستور پذیری، تحمل کاری و اصلاح اختلالات رفتاری کودکان و تعمیم آنها به محیط بیرون می پردازد. هدف از کار درمانی ذهنی کودکان، بهبود توانمندی های آنان جهت ارتقاء کیفیت زندگی و حضور فعال و توانای آنان [...]