رفتار درمانی دیالکتیکی و همه چیز درباره آن

2019-10-25T21:46:33+03:30By |درمان های روانشناسی|

مارشا لینهان (1993)، نوعی روش درمانی موسوم به رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) برای کمک به بیماران مرزی را ابداع کرده است، که به سطح دوم درمانی تعلق دارد. در اصل، کاهش مدت و فراوانی بستری شدن، بخش مهمی از فلسفه DBT را تشکیل می دهد. جهت گیری نظری رویکرد DBT، آمیزه ای از این سه دیدگاه [...]