تخیل قوی در کودکان

2020-01-01T17:45:48+03:30By |روان‌شناسی کودک|

تخیل قوی تخیل قوی در ﻛﻮدك ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﯿﺪ، در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ او ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. تاثیر تخیل قوی بر کودکان وسعت دامنه ی لغات ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻣﻨﻪ ی ﻟﻐﺎت ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزی های ﺗﺨﯿﻠﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﯾﺎ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ها و ﻛﺘﺎب هایی ﻛﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻲ [...]