هنر درمانی چيست؟

2019-11-01T03:56:42+03:30By |درمان های روانشناسی|

ممکن است تعجب کنيد که بدانيد هنر می تواند به عنوان يک ابزار مؤثر در درمان بيماری های ذهنی، به کار رود. هنر چه نقشی می تواند در روان‌ درمانی داشته باشد؟ هنر به عنوان يک رسانه بيانگر، می تواند به بيماران در برقراری ارتباط، غلبه بر استرس و کشف جنبه‌ های مختلف شخصيتشان کمک کند. [...]