کودکان مادران شاغل، مهارت های بیشتری دارند

2019-11-16T16:49:23+03:30By |روان‌شناسی کودک|

کودکان مادران شاغل براساس تحقیقات دانشگاه آکسفورد، کودکان مادران شاغل مهارت‌های بیشتری دارند در صورتی که کودکان مادران غیر شاغل در حرف زدن، مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های حرکتی و مهارهای مربوط به فعالیت‌های روزمره قابلیت‌های کمتری را نشان می‌دهند. هم مهارت‌های زندگی روزمره و هم مهارت‌های اجتماعی کودکان از وضعیت شغلی مادران تأثیر می‌گیرد. تحقیقات دیگری نشان [...]