سه راهکار مناسب برای نه گفتن

۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۹:۰۰:۴۳By |موفقیت|

ما هر روز باید به دیگران نه بگوییم؛ افرادی با ویژگی های مختلف و در موقعیت های مختلف. هر روز ممکن است کسی را شما را به یک مهمانی دعوت [...]