سه راهکار مناسب برای نه گفتن

2019-05-04T23:30:43+04:30By |موفقیت|

ما هر روز باید به دیگران نه بگوییم؛ افرادی با ویژگی های مختلف و در موقعیت های مختلف. هر روز ممکن است کسی را شما را به یک مهمانی دعوت می کند یا کاری از شما می خواهد که واقعاً نخواهید آن را انجام بدهید. با این حال نه گفتن سخت است و شاید دردناک هم [...]