هیجانات و منطق عشق

2019-06-02T12:40:56+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

اولین اظهار عشق مانند شكستن یك سد است، چرا كه انبوه هیجانات و امیال نهفته در پشت این سد می تواند عواقب مختلف و ناشناخته ای به همراه داشته باشد. اظهار عشق می تواند واكنش پذیرای او را به همراه داشته و یا محبوب را فراری دهد. اظهار عشق پرده ها را فرو می ریزد؛ پرده [...]