ویژگی های رهبران خدمتگزار

2019-12-30T19:18:42+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

رهبران خدمتگزار ، همواره از طریق آموزش و یاددهی، در پی کمک به افراد خود بوده تا از توانایی ها و مهارت های خود به بهترین نحو، در راستای دستیابی به اهداف سازمان استفاده کنند. آنان به حرف افراد گوش فرا داده، آن ها را تشویق و حمایت نموده و در نهایت در صورت انحرافشان از [...]