معنای عاشق شدن بصورت واقعی

2019-06-02T12:47:01+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

بسیاری از ما عشق را در زندگی خود احساس كرده ایم. در حال حاضر پشتوانه علمی برای این جمله وجود دارد "عشق همه آنچه كه نیاز دارید" است. یك مطالعه طولی 75 ساله نشان می دهد عشق كلید یك زندگی تماماً شاد است. با وجود اینكه عشق یك ویژگی جهانی ارزشمند است، با این حال تعریف [...]