مدیریت بحث و مشاجره در روابط

2019-06-02T11:06:33+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

همه ما بحث و مشاجره می كنیم، زندگی فوق العاده می شد اگر این اتفاق نمی افتاد. برخی از ما از این فرایند لذت می بریم و برخی خیر. الگوی آسیب رسان به اختلافات ما تدافعی بودن اگر احساس كنید در هنگام بحث مورد حمله شریك خود قرار گرفته این طبیعی است كه شما هم با [...]