كور رنگی و انواع آن

2019-10-10T17:48:10+03:30By |روان‌شناسی فردی|

هر چه از لكه زرد (ضخامت همه قسمت های شبكيه يكسان نيست. لكه زرد بخشی از شبكيه است كه نسبت به ساير نقاط شبكيه فرو رفته است. در بخش مركزی لكه زرد فقط ياخته های مخروطی وجود دارد. هر چه از لكه زرد دورتر می شويم از تراكم مخروط ها كاسته و بر نسبت ميله ها [...]