کور رنگی و انواع آن

۱۳۹۸/۷/۱۸ ۱۴:۱۸:۱۰By |روان‌شناسی فردی|

هر چه از لكه زرد (ضخامت همه قسمت های شبكيه يكسان نيست. لكه زرد بخشی از شبكيه است كه نسبت به ساير نقاط شبكيه فرو رفته است. در بخش مركزی [...]