در شبکه های اجتماعی دوستان شما بیشتر از شما محبوبند!

2019-10-12T21:09:16+03:30By |روان‌شناسی فردی|

یک عقیده غالب وجود دارد که میگوید: اکثر مردم زمانی که سخن از هوش، حافظه، محبوبیت، و سایر صفات شخصی به میان می آید، تصور میکنند که وضعیت آن ها نسبت به دوستان خود بهتر است. یک تحقیق جالب نشان داده است که این عقیده حداقل در شبکه های اجتماعی نادرست است. ارتباطات اجتماعی در شبکه [...]