فروشنده موفق کیست؟

2019-12-26T11:15:19+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

از آنجا که نحوه رفتار، تجربه، پوشش و مشتری مداری فروشندگان، در موفقیت سازمان ها نقش حیاتی دارد، این پرسش همواره مطرح بوده است که فروشنده موفق و کارآمد را از دیگر فروشندگان چگونه می توان تشخیص داد؟ کارشناسان علم مدیریت، بر این باورند که ویژگی های فروشندگان موفق عبارتند از:   1- استقامت: فروش خوب [...]