ناامیدی

۱۳۹۹/۹/۳۰ ۱۲:۰۹:۵۹By |روان‌شناسی فردی|

ناامیدی شما را سرخورده می كند و می تواند انرژی و وقت زیادی از شما بگیرد. از آنجایی که نه تنها انرژی را مصرف می کند، بلکه باعث حواس پرتی [...]