5 ویژگی بزرگ شخصیت

2019-06-02T14:58:48+04:30By |شخصیت شناسی|

بسیاری از روانشناسان شخصیت معاصر معتقدند که شخصیت پنج بعد اساسی دارد. پنج ویژگی شخصیتی شرح داده شده توسط این نظریه شامل برونگرایی، سازشکاری، روراستی، با وجدان بودن و روان رنجوری میشود. نظریه هایی که به دنبال ویژگی های شخصیتی هستند به مدت درحال رصد کردن این هستند که چه تعداد صفات شخصیتی وجود دارد. نظریه [...]