کسب آمادگی روانی برای جراحی

۱۳۹۸/۸/۲۰ ۲۰:۲۴:۱۶By |روانشناسی سلامت|

اگرچه به نظر می رسد، برای كمک به بیماران در سازگار شدن با بیمارستان، روش های چندی وجود داشته باشد؛ اما موثرترین آن ها، روش هایی هستند كه احساس كنترل [...]