كسب آمادگی روانی برای جراحی

2019-11-11T23:54:16+03:30By |روانشناسی سلامت|

اگرچه به نظر می رسد، برای كمک به بیماران در سازگار شدن با بیمارستان، روش های چندی وجود داشته باشد؛ اما موثرترین آن ها، روش هایی هستند كه احساس كنترل بیمار در دوران نقاهت و بهبود را تقویت می كنند. در این مقاله، به بررسی کنترل های ضروری و اقداماتی که می بایست انجام گیرد، می [...]