۵ موردی که باعث افسوس و پشیمانی ما می شوند

۱۳۹۸/۸/۲۱ ۱۸:۱۹:۰۹By |روانشناسی سلامت|

پشیمانی و تاسف، یک هیجان منفی است و وقتی به وجود می آید كه كسی متوجه می شود یا باور دارد كه اگر، تصمیم دیگری گرفته بود، نتیجه بهتری می [...]