اهمال کاری، تعریف، علت ها و راهکارها

2019-05-04T23:17:34+04:30By |موفقیت|

اهمال كاری، به معنی مسامحه كردن، طفره رفتن و تعلل ورزیدن است كه معنی تحت الفظی آن به تاخیر انداختن كارها و یا  به تعویق انداختن كارها به روز دیگر است. امروزه رفتارگراها معمولا اهمال كاری را به عنوان یك عادت آموخته شده كه از رجحان انسانی برای پاداش های كوتاه مدت ناشی می شود، تعریف [...]