بيش فعالی در بزرگسالان

2019-06-02T13:06:09+04:30By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

بسیاری از یافته ها در مورد آنچه که ما در مورد اختلال بیش فعالی و نقص توجه فکر می کنیم، بسیار متزلزل و نگران کننده است. برای مثال تنها 38٪ از کودکان در مطالعات، در بزرگسالانی، مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه نبودند. مورد بیشتر ناراحت کننده در این یافته ها این واقعیت است [...]