تربیت فرزندان به شیوه مدبرانه

2019-06-02T12:55:45+04:30By |فرزندپروری|

  زیگلمن شیوه های فرزند پروری را با توجه به دو بعد صمیمت و کنترل به ۴ سبک تقسیم می کند. و از این نظر والدین را به ۴ دسته تقسیم بندی می کند. ۱– کنترل زیاد و محبت کم : که نتیجه ی آن پدر و مادرهای مستبد هستند . برخی از والدین معتقدند که [...]