شن،عروسک،دست!

2019-12-30T19:12:14+03:30By |روان‌شناسی کودک|

بازی با شن بازی از جمله بازی با شن از جمله روش هایی است که به شیوه ی مثبتی، به رفتارهای هیجانی و تکانشی کودک تعادل می بخشد. بازی درمانی شیوه ای است که به یاری کودکان می شتابد تا بتوانند مسائل خود را به دست خویش و از طریق بازی هایشان حل کنند. بازی برای [...]