عشق، شرط لازم ولی ناکافی برای ازدواج

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۸:۱۳:۵۳By |عشق، جوانان و ازدواج|

ازدواج یعنی پیوند و یگانگی دو نفر با یکدیگر که با هم پیمان می شوند تا در کنار هم باشند، زندگی کنند، در سخنی ها و خوشی ها همراه باشند، [...]