برون گراها در چه کارهایی بهترند؟

2019-06-02T14:57:48+04:30By |شخصیت شناسی|

افراد برون گرا انرژی خود را از بیرون دریافت می کنند و آن را نیز صرف دنیای بیرون می کنند و تفاوت اصلی  آنها با درون گرا‌ها نیز از همین اصل اساسی نشات می گیرد. این دنیای بیرون است که به عقربه‌ قطب نمای آنها جهت می دهد. شما هم حتما در اطراف خود کسانی را [...]