ورزش به بهبود عوارض سکته مغزی کمک می کند

2019-06-02T12:30:35+04:30By |روان‌شناسی پیری|

عوارض بعدی سکته منجر به تغییر زندگی می شود. براساس اینکه سکته درکدام بخش مغز اتفاق افتاده باشد، مشکلات حرف زدن و افت حافظه با شدت و درجات مختلفی اتفاق می افتد. مغز به طور طبیعی بخشی از توانمندی های از دست رفته خود را بازیابی می کند؛ اما مهم این است که برای توانبخشی بدانیم [...]