از تربیت غلط والدین رها شوید

2020-01-26T22:57:18+03:30By |فرزندپروری|

تربیت غلط والدین تربیت غلط والدین باعث ایجاد عقده در کودکان می شود. عقده ها در روانشناسی یونگ از اهمیت ویژه ای قرار دارد، یونگ عقده ها را مرکز نشین ضمیر ناخودآگاه شخصی می داند، وی معتقد است عقده ها تاثیر مهمی بر سرنوشت انسان ها بازی می کنند و در رشد و هویت آنان نقش [...]