پنج زبان عشق

2019-06-02T12:39:08+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

مشکلات ارتباطی یک موضوع بسیار شایع در روابط هستند. چرا آنها اغلب از شما تعریف نمی کنند؟ هنگامی که به آنها هدیه های مناسب می دهید، قدردانی نمی کنند؟ سوالات کوچک مانند این می تواند منجر به بحث های بسیار بزرگ تر شود. شاید روشی شما می گویید: "من تو را دوست دارم" فقط متفاوت از آنها است؟ دکتر [...]