بچه ‌های لوس یا بزرگسالان بی‌مسوولیت

۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۵:۵۸:۵۴By |روان‌شناسی کودک|

کودکان لوس محبت بی حد و پاسخ دادن به خواسته های غیر منطقی فرزندان باعث لوس بار آمدن آنان می شود و حتی در بزرگسالی برای دریافت خواسته های غیر منطقی خود سماجت می کنند. برای جلوگیری از لوس شدن کودک، والدین باید در تربیت با یکدیگر هماهنگ باشند، اگر مادر با رفتار کودک موافقت کند [...]