اختلالات روانی وابسته به فرهنگ!

2019-06-02T13:17:30+04:30By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

این بیماری ها در اقوام و مناطق جغرافیایی ویژه ای دیده می شوند و تظاهرات بالینی آنها به صورتی است که جزو بیماری ها و نابسامانی های روانی معمول در سراسر جهان و ذکر شده در طبقه بندی های مرسوم نمی گنجند. برخی از آنها ممکن است مشابهت هایی با نابسامانی های شناخته شده روانی داشته [...]