روابطی که سرانجام ندارد

2019-06-02T12:40:57+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

اگر شریک زندگی شما این ویژگی ها را نداشته باشد می تواند رابطه شما را تحت تاثیر قرار دهد. تعهد به رشد شخصی نامزد/ همسرتان متعهد می شود كه تا سر حد ممكن برای اینكه همسر بهتری باشد، بیاموزد. و مایل است كه به صورت ها و اشكال مختلف كمك و راهنمایی دریافت كند. نامزد /همسرتان [...]