افرادی كه خود تخریبی دارند، روابطشان چگونه است؟

2019-06-02T14:57:49+04:30By |شخصیت شناسی|

یكی از زمینه های خودتخریبی در روابط است. در اینجا به 5 نوع خودتخریبی در روابط اشاره می كنیم. "تو به حرف من گوش نمی كنی": معاشرت ضعیف، روابط را خراب می كند معاشرت ضعیف، موجب مشكلات زیادی در روابط می شود. نتیجه گیری های عجولانه، تلاش در خواندن ذهن افراد به جای گفتگو با آنها [...]